Open navigation

Đăng ký tài khoản

iHaiQuan - Quản lý tớ khai thu phí


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện đăng ký tài khoản trong chức năng Quản lý tờ khai thu phí, phần mềm iHaiQuan™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở tính năng

Đăng ký tài khoản

 

1. Vị trí mở tính năng:

 

 

2. Đăng ký tài khoản:

 


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.