Open navigation

iXHD cập nhật 14.1.2

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 21 tháng 04 năm 2022.


Tính năng mới


Cải tiến

01/DK-HDDT: Chỉnh sửa đăng ký cả 2 loại hóa đơn có mã và không mã.

Lập phiếu xuất kho từ PMBH: Chỉnh sửa lấy thông tin từ PMBH.

Hóa đơn điện tử: Chỉnh sửa xuất số tiền bằng chữ đối với ngoại tệ (tiếng Anh).

Tài khoản nội bộ: Chỉnh sửa chọn mẫu hóa đơn để xuất.

Phát hành HDDT: Chỉnh sửa thay đổi loại xe và giá vé đối với Tem/Vé/Thẻ.

Danh sách HDDT: Chỉnh sửa chức năng lấy kết quả CQT theo ngày.

Sao lưu phục hồi dữ liệu: Chỉnh sửa chức năng phục hồi hóa đơn từ file XML theo TT78/2021

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.