Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.1.16

Ngày phát hành 

Thứ ba, ngày 31 tháng 05 năm 2022


Tính năng mới

Bổ sung 02/PH (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 43.


Cải tiến

Bổ sung 01/TAIN (TT80/2021): Chỉnh sửa xuất file XML báo cáo (Tên tài nguyên nước).

Bổ sung 01/XSBHĐC (TT92/2015): Chỉnh sửa lưu dữ liệu.

Bổ sung 03/TNDN (TT80/2021): Chỉnh sửa thêm phụ lục.

Tối ưu chức năng tự động cập nhật danh mục (Danh mục chung và danh mục danh riêng cho Thuế).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.