Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.1.10

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 05 tháng 05 năm 2022


Tính năng mới

03/SDDNN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 43.

BCTH: Thêm mới 05/KK-TNCN (TT80/2021) (Dạng cột và bảng kê).


Cải tiến

Bổ sung 05/QTT-TNCN (TT80/2021): Chỉnh sửa tổng hợp chỉ tiêu [41] lên PL 01-1/KHBS (Theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 4.8.1).

BCTH: Chỉnh sửa 01/GTGT (TT80/2021) (Dạng cột và bảng kê).

Cập nhật phần mềm: Chỉnh sửa bắt buộc khởi động lại phần mềm sau khi cập nhật xong. Kiểm tra phiên bản file tải xuống.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.