Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.1.2

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 05 tháng 04 năm 2022


Tính năng mới

Bổ sung 03/TNDN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 43.

04/GTGT (TT80/2021): Thêm mới PL 43/2022/QH15.


Cải tiến

01/NTNN (TT80/2021): Chỉnh sửa bắt lỗi nhập liệu (Cột “Tỷ lệ”).

02/NTNN (TT80/2021): Cập nhật nghiệp vụ theo theo HTKK 4.7.8 (Không bắt buộc nhập cột [10] – số lượng lao động tại bảng kê 02-1/NTNN).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.