Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.0.16

Ngày phát hành

Thứ bảy, ngày 26 tháng 03 năm 2022


Tính năng mới

04/NTNN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 38.


Cải tiến

05/QTT-TNCN (TT80/2021): Chỉnh sửa theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 4.7.6. Chỉnh sửa bắt lỗi chỉ tiêu ct16, ct17 trên tờ khai chính. Chỉnh sửa không cho sửa đối với “Số NPT” và “Số tiền giảm trừ NPT”. Chỉnh sửa bắt buộc nhập nếu có chọn Loại giấy tờ hoặc Số giấy tờ. Chỉnh sửa chọn miễn giảm thuế dưới 50K (Trước đâu cho chọn = 50K). Chỉnh sửa chức năng “Tính lại” và xuất dữ liệu cá nhân.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.