Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.0.5

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 09 tháng 02 năm 2022


Tính năng mới

01/HT (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.2 lần 0.

Bổ sung 01/LPMB (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 12.


Cải tiến

01/NTNN (TT80/2021): Chỉnh sửa xuất XML chỉ tiêu Tên ngành nghề.

03/NTNN (TT80/2021): Chỉnh sửa xuất XML chỉ tiêu Tên ngành nghề.

01/MBAI (TT80/2021): Chỉnh sửa bắt lỗi cho DN lớn (Không cho nhập thông tin trụ sở chính).

Xem XML Thuế: Cập nhật tờ khai 01/HT (TT80/2021).

01/LPMB (TT80/2021): Chỉnh sửa ngày lập theo định dạng dd/MM/yyyy (Thay cho định dạng yyyy-MM-dd).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.