Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.3

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 12 tháng 10 năm 2022.


Tính năng mới

1. Bổ sung 04/CNV-TNCN(TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 44.

2. Bổ sung 04/DTV-TNCN(TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 44.

3. Bổ sung 02/PHLPNG (TT80/2021):Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 44.

4. Bổ sung 01/VTNN (TT80/2021): Thêmmới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 44.

5. Bổ sung 04/NTNN (TT80/2021): Thêmmới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 44.

6. Bổ sung 01/PH (TT80/2021): Thêmmới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 44.

7. 01/TAIN-DK (TT80/2021): Thêmmới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 44.

8. TS24 ID: Thêm chức năng Thay đổi tài khoản đăng nhập (email).


Cải tiến

1. Quản lý NLĐ: Cập nhật hướng dẫn Thêm dòng / Xóa dòng trên Danh mục vị trí công việc. Thêm nơi cấp “Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội”.

2. Bổ sung 02/NTNN (TT80/2021): Cải tiến tính ngày chậm nộp.

3. 05/GTGT (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 4.9.4.

4. 01GTGT (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 4.9.4.

5. 01/CNKD (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 4.9.4.

6. Nộp thuế điện tử: Đóng chức năng.

7. Thông tin đơn vị: Bỏ icon không sử dụng.

8. TS24 ID: Cập nhật “FAQ khi sử dụng dịch vụ”, “HelpDesk Ticket”.

9. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.3.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.