Open navigation

Lịch sử tài chính - Ngân sách

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về chức năng Ngân sách thuộc nhóm chức năng Lịch sử tài chính.

Lịch sử tài chính gồm những tính năng sử dụng sau:

. Ngân sách: thiết lập, quản lý thông tin ngân sách theo từng mùa

. Doanh thu sản xuất: quản lý thông tin doanh thu mùa thu hoạch


Hướng dẫn thực hiện

1 – 3. Vị trí mở chức năng

4. Nút chức năng hỗ trợ tạo mới thông tin

5. Bảng thiết lập thông tin chi tiết cần khởi tạo / chỉnh sửa

6. Danh sách thông tin chi ngân sách trong mùa vụ đã được khởi tạo trong hệ thống


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.