iXHD - Thiết lập cơ bản


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách thiết lập danh mục hàng hóa trong phần mềm iXHD™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí tính năngDanh mục > DM Hàng hóa.

 

 

Nút chức năng hỗ trợ thao tác

    File mẫu: hỗ trợ tạo tập tin mẫu nhập liệu danh mục hàng hóa

Nạp dữ liệu: nạp thông tin hàng hóa từ tập tin mẫu vào phần mềm

Xuất Excel: xuất danh mục hàng hóa trong phần mềm lưu về máy tính

Thêm (F4): tạo mới thông tin danh mục hàng hóa

    Sửa (F2): điều chỉnh thông tin đã nhập liệu

    Ghi (F5): lưu thông tin đã nhập liệu

    Phục hồi (Esc): khôi phục lại thông tin đã chỉnh sửa

    Đóng (F12): đóng bảng tính năng

 

Hình thức nhập liệu: có thể tùy chọn theo 1 trong 2 hình thức nhập liệu:

Nhập thông tin khách hàng trực tiếp trên giao diện phần mềm;

Tạo file mẫu (Excel) danh mục khách hàng để nhập liệu, nạp file mẫu này vào phần mềm.

Khi thực hiện nhập liệu theo hình thức file mẫu, lưu ý không thực hiện định dạng (Format) nội dung trong file mẫu này, chỉ nhập liệu thô hoặc sao chép (Copy) và dán giá trị vào file mẫu (Paste Special > Values).

Tạo danh mục nhóm hàng: tại bảng danh sách nhóm hàng bên trái, nhấn chọn vào Chọn danh mục chuẩn, xuất hiện bảng danh mục nhóm hàng chuẩn, người dùng đánh dấu chọn vào nhóm hàng cần sử dụng, nhấn Chọn, thông tin nhóm hàng đã chọn sẽ xuất hiện tại bảng danh sách nhóm hàng.

Lưu ý: danh mục nhóm hàng chuẩn người dùng nên chọn theo danh mục mặc định có sẵn trong ứng dụng.

 

 

Tạo danh mục đơn vị tính: tại bảng danh mục hàng hóa bên phải, nhấn chọn vào dấu + tại cột Đơn vị tính, xuất hiện bảng danh mục đơn vị tính, thực hiện thêm đơn vị tính cần sử dụng, nhấn chọn Thêm (F4), nhập thông tin đơn vị tính, nhấn chọn Ghi (F5), bảng danh mục bên dưới tự động cập nhật thêm thông tin đơn vị tính cho người dùng.

 

    Trường hợp danh mục đơn vị tính có số lượng nhiều, có thể thực hiện theo cách nhập liệu từ file mẫu.

 

    (1): nút chức năng hỗ trợ tạo file mẫu danh mục đơn vị tính.

    (2): nút chức năng hỗ trợ nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng.

    (3): tùy chọn cách nạp dữ liệu vào ứng dụng.

    (4): tùy chọn mở cửa sổ lấy file mẫu.

    (5): chọn mở file mẫu đã lưu tại máy tính.

    (6): nút chức năng thực hiện nạp dữ liệu file mẫu vào ứng dụng.

    (7): nút chức năng hỗ trợ xuất danh mục từ ứng dụng ra file Excel.

 

Tạo danh mục hàng hóa: nhấn chọn Thêm (F4), thực hiện nhập liệu trực tiếp thông tin hàng hóa vào danh mục trong ứng dụng; nhấn chọn Ghi (F5) sau khi hoàn tất việc nhập liệu.

Người dùng có thể tạo file mẫu danh mục hàng hóa để nhập liệu, sau đó nạp file mẫu vào ứng dụng.

(1): nút chức năng hỗ trợ tạo file mẫu danh mục hàng hóa.

(2): nút chức năng hỗ trợ nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng.

(3): tùy chọn cách nạp dữ liệu vào ứng dụng.

(4): tùy chọn mở cửa sổ lấy file mẫu.

(5): chọn mở file mẫu đã lưu tại máy tính.

(6): nút chức năng thực hiện nạp dữ liệu file mẫu vào ứng dụng.

(7): nút chức năng hỗ trợ xuất danh mục từ ứng dụng ra file Excel.

 

Lưu ý: trong quá trình thao tác, trước khi có thể thực hiện thay đổi nội dung đã nhập liệu, người dùng nhấn chọn nút Thêm (F4), hoàn tất việc cập nhật / thay đổi thì nhấn chọn nút Ghi (F5) để lưu lại thông tin.

 

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved