iXHD - Thiết lập cơ bản


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách thiết lập danh mục ngoại tệ | thanh toán | thuế suất trong phần mềm iXHD™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

1. Ngoại tệ:

Vị trí tính năng: Danh mục > Ngoại tệ.

 

 

Nút chức năng hỗ trợ thao tác

Thêm mới (F4): tạo mới thông tin danh mục tiền tệ

Sửa (F2): tùy chỉnh nội dung thông tin đã nhập

Ghi (F5): ghi nhận thông tin đã điều chỉnh

Phục hồi (Esc): khôi phục lại thông tin đã chỉnh sửa

Đóng (F12): đóng bảng tính năng

 

 

Hình thức nhập liệu: nhập trực tiếp trên giao diện phần mềm.

Nhấn chọn “Thêm (F4)”, tùy chọn tên loại ngoại tệ và nhập tỷ giá quy đổi > chọn “Ghi (F5)” để lưu thông tin để nhập > thông tin ngoại tệ sẽ thể hiện tại danh mục bên dưới. Thực hiện lại các bước hướng dẫn như trên nếu muốn thêm nhiều loại tiền tệ khác nhau, lưu ý đối với tiền đồng Việt Nam thì tỷ giá mặc định là 1. 


 

2. Thanh toán:

Vị trí tính năng: Danh mục > Thanh toán.


 

Nút chức năng hỗ trợ thao tác

Thêm mới (F4): tạo mới thông tin danh mục tiền tệ

Sửa (F2): tùy chỉnh nội dung thông tin đã nhập

Ghi (F5): ghi nhận thông tin đã điều chỉnh

Phục hồi (Esc): khôi phục lại thông tin đã chỉnh sửa

Đóng (F12): đóng bảng tính năng

 

 

Hình thức nhập liệu: nhập trực tiếp trên giao diện phần mềm.

Nhấn chọn “Thêm (F4)”, nhập ký hiệu, tên hình thức thanh toán, nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu thông tin đã nhập, thông tin hình thức thanh toán sẽ thể hiện tại danh mục bên dưới. 

Thực hiện lại các bước hướng dẫn như trên nếu muốn thêm nhiều loại hình thức thanh toán khác nhau. 

 

 

3. Thuế suất:

Vị trí tính năng: Danh mục > Thuế suất.

 

Nút chức năng hỗ trợ thao tác

Thêm mới (F4): tạo mới thông tin danh mục tiền tệ

Sửa (F2): tùy chỉnh nội dung thông tin đã nhập

Ghi (F5): ghi nhận thông tin đã điều chỉnh

Phục hồi (Esc): khôi phục lại thông tin đã chỉnh sửa

Đóng (F12): đóng bảng tính năng

 

 

Hình thức nhập liệu: nhập trực tiếp trên giao diện phần mềm.

Nhấn chọn “Thêm (F4)”, nhập mã, giá trị thuế suất, nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu thông tin đã nhập, thông tin thuế suất sẽ thể hiện tại danh mục bên dưới.

Thực hiện lại các bước hướng dẫn như trên nếu muốn thêm nhiều loại thuế suất khác nhau. 
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved