iXHD - Thiết lập cơ bản


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách thiết lập danh mục Chi nhánh, Điểm bán hàng trong phần mềm iXHD™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

1. Chi nhánh/Điểm bán hàng:

Vị trí tính năng: Danh mục > Chi nhánh/Điểm bán hàng.

 

            

Nút chức năng hỗ trợ thao tác: 

File mẫu: hỗ trợ tạo tập tin mẫu nhập liệu danh mục Chi nhánh/Điểm bán hàng

Nạp dữ liệu: nạp thông tin từ tập tin mẫu vào phần mềm

Xuất Excel: xuất danh mục Chi nhánh/Điểm bán hàng trong phần mềm lưu về máy tính

Thêm (F4): tạo mới thông tin danh mục hàng hóa

Xóa (F3): xóa thông tin đã nhập liệu

Sửa (F2): điều chỉnh thông tin đã nhập liệu

Ghi (F5): lưu thông tin đã nhập liệu

Phục hồi (Esc): khôi phục lại thông tin đã chỉnh sửa

Đóng (F12): đóng bảng tính năng


 

Tùy chọn theo 1 trong 2 hình thức nhập liệu:

Nhập thông tin khách hàng trực tiếp trên giao diện phần mềm;    (1): nút chức năng thêm mới thông tin nhập liệu

    (2): vùng nhập liệu thông tin Chi nhánh/Điểm bán hàng

    (3): tùy chọn cấp quyền sử dụng mẫu hóa đơn đã phát hành

    (4): lưu thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu

Tạo file mẫu (Excel) danh mục khách hàng để nhập liệu, nạp file mẫu này vào phần mềm.

Khi thực hiện nhập liệu theo hình thức file mẫu, lưu ý không thực hiện định dạng (Format) nội dung trong file mẫu này, chỉ nhập liệu thô hoặc sao chép (Copy) và dán giá trị vào file mẫu (Paste Special > Values).


2. Phân quyền:

Vị trí tính năng: Danh mục > Phân quyền.
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved