iXHD - Quản lý tổng hợp báo cáo 


Để tra cứu thông tin hóa đơn điện tử người dùng có thể thực hiện theo 2 cách sau:


1. Tra cứu thông tin hoá đơn đã xuất từ email:

Đơn vị nhận được email thông tin xuất hoá đơn từ hệ thống của TS24, kiểm tra email này để có thông tin mẫu, ký hiệu, số hoá đơn và ngày lập. Tùy theo thao tác thực hiện, đơn vị chọn đúng đường dẫn phù hợp.2. Tra cứu thông tin hoá đơn đã xuất từ website:

Truy cập website https://www.xuathoadon.com.vn, chọn vào mục “Tra cứu” (1), nhập mã nhận hoá đơn từ trong email (2), nhập “Mã xác nhận” và nhấn “Tra cứu” (3).Để xem chi tiết thông tin hóa đơn, chọn “Chi tiết”

Để tải hóa đơn gốc theo định dạng chuẩn của Cơ quan thuế (*.XML), nhấn chọn chọn “Tải XML”

Để tải hóa đơn theo định dạng file pdf, nhấn chọn “Tải PDF”

Để in hóa đơn ra giấy, nhấn chọn “In”


Để xem lại nội dung hoá đơn từ file hoá đơn đã lưu về máy tính người dùng thực hiện như sau:

Truy cập website https://www.xuathoadon.com.vn > Chọn “Xem hóa đơn gốc”  (1) để mở xem lại nội dung file hoá đơn đã lưu về máy tính trước đây.

Chọn “Choose file”(2) để chỉ đường dẫn lưu file hóa đơn từ máy tính (*.XML) > Nhập “Mã xác nhận” (3) > “Hiển thị” (4)
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved