iKeToan - Thiết lập cơ bản


Thực hiện khai báo thông tin đơn vị trong ứng dụng iKeToan™, người dùng thực hiện như sau:


Khởi động bộ sản phẩm TS24pro (1) > thực hiện đăng nhập (2) và khởi động ứng dụng iKeToan™ (3)Xuất hiện bảng thông tin đơn vị, thực hiện nhập thông tin vào bảng này.

Trong bảng “Thông tin chung” (1), nhập và tùy chọn thông tin đầy đủ vào những phần nội dung sau: nhập tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại (di động, cố định, fax)… một số nội dung như tỉnh/thành phố, quận/ huyện, phường/xã thì tùy chọn theo bảng danh mục thiết lập sẵn trên ứng dụng.

Phần “Kích hoạt tài khoản” (2), hàng thông tin “Gói dịch vụ”, người dùng tùy chọn vào đây để thể hiện gói sản phẩm đang còn hạn sử dụng, trường hợp sử dụng lần đầu hoặc gia hạn lại gói dịch vụ mới, nhấn chọn vào “Nhập mã kích hoạt”.


Lưu ý: những nội dung có dấu (*) là bắt buộc cần phải nhập thông tin.Chuyển sang bảng “Thông tin Cơ quan quản lý”:

Người dùng nhập thông tin của đơn vị (1) và Phương pháp kế toán (2) sử dụng tại đơn vị.Bảng “Thông tin người liên hệ”: hỗ trợ cập nhật thông tin người dùng trực tiếp trên ứng dụng, TS24 sẽ liên hệ đến người dùng trực tiếp theo thông tin này để thông báo những thay đổi về chính sách giá, gửi báo gia hạn dịch vụ hoặc giới thiệu về sản phẩm dịch vụ mới của TS24 trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ.Bảng “Thông tin người ký”, nhập tên “Người ký hồ sơ”, “Chức danh” “Tài khoản KySo / Email”.

Nội dung “Tài khoản KySo/Email” người dùng có thể nhập ngay chính tên đăng nhập vào bộ sản phẩm TS24pro hoặc email của người dùng giữ thiết bị chữ ký số để ký nộp hồ sơ.Hoàn tất việc nhập liệu, người dùng kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã khai báo, nhấn chọn “Lưu (F5)” lưu lại thông tin để sử dụng tiếp các chức năng khác trong ứng dụng.
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved