TaxOnline - Thiết lập cơ bảnĐể đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN, giao dịch điện tử với cơ quan Thuế, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:


1. Thực hiện trong ứng dụng TaxOnline™:


Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính.


Trên thanh tiêu đề tùy chọn vào mục “TT chung(1) > “Đăng ký T-VAN(2) > “Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN(3).Kiểm tra thông tin chứng thư số (1) > nhấn chọn “Nộp hồ sơ(2) > tùy chọn “Chọn chữ ký số từ token”, nhấn chọn “(3) > ký nộp thành công thì nhấn chọn “Trở về(4).Kiểm tra tình trạng hồ sơ “Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN” báo “Chấp nhận(1), phần Tình trạng đăng ký T-VAN sẽ hiển thị “Đã đăng ký dịch vụ T-VAN – Cục thuế…..”.2. Thực hiện trong ứng dụng KySo™:


Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính.


Trên thanh tiêu đề tùy chọn vào mục “TaxOnline(1) > “Đăng ký T-VAN (2) > “Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN(3).Kiểm tra thông tin chứng thư số (1) > nhấn chọn “Nộp hồ sơ(2) > tùy chọn “Chọn chữ ký số từ token”, nhấn chọn “(3) > ký nộp thành công thì nhấn chọn “Trở về (4).Kiểm tra tình trạng hồ sơ “Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN” báo “Chấp nhận(1), phần Tình trạng đăng ký T-VAN sẽ hiển thị “Đã đăng ký dịch vụ T-VAN – Cục thuế…..”.


 

Đăng ký thành công, người dùng có thể thực hiện lập tờ khai thuế trong ứng dụng và ký nộp tờ khai qua mạng cho Cơ quan Thuế.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved