TaxOnline - Biên lai thu phí, lệ phíĐể thực hiện Lập Tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp NSNN (01/QT-LNCL) theo Thông tư số 61/2016/TT-BTC trên ứng dụng TaxOnline, người dùng thực hiện như sau:

 

Vào TaxOnline, chọn “Kê khai(1) -> “Cổ tức, lợi nhuận được chia (2) -> “Tờ khai QT lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp NSNN (01/QT-LNCL) (3).


 

Tùy chọn kỳ tính thuế (1) và nhấn chọn “Đồng ý(2)Nhấn chọn “Thêm mới(1) để tạo mới lần nhập liệu (2) -> Nhập số liệu vào mẫu tờ khai trên ứng dụng (3).


 

Nhấn “Lưu (F5)” để lưu lại nội dung thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved