Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.2.2

Ngày phát hành

  • Thứ hai, ngày 25 tháng 07 năm 2022.

Tính năng mới

  • 03/TNCN (TT78/2021): nút chức năng Xóa/Bỏ; nút chức năng Bảng kê chứng từ (Tra cứu danh sách chứng từ khấu trừ thuế)

Cải tiến

  • Ký và nộp hồ sơ Thuế: bỏ kiểm tra theo cấu trúc XSD đối với tờ khai nạp từ HTKK
  • 04/DTV-TNCN (TT80/2021): hỗ trợ nạp dữ liệu từ tập tin Excel mẫu trên phụ lục 04-1/ĐTV-TNCN.
  • 04/GTGT (TT80/2021) | Kê khai bổ sung: tổng hợp phụ lục 43/2022/QH15 lên tờ khai chính.
  • 03/TNDN (TT80/2021): cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 4.8.9.
  • 03/TNCN (TT78/2021): chỉ cho xem PDF (Giống với file gửi Email); cập nhật nội dung gửi Email.
  • Thông tin gói sản phẩm: tối ưu chế độ hiển thị
  • DNGHNT_ND34_2022: tối ưu nộp tờ khai thay thế.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.