Open navigation

iXHD cập nhật 14.1.4

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 28 tháng 06 năm 2022.


Tính năng mới

Danh sách HD cần lập 04/SS-HDDT: thêm mới


Cải tiến

Hệ thống: Thêm tùy chọn hủy hóa đơn tự động từ CSDL trung gian.

Hóa đơn điện tử: Chỉnh sửa bỏ cột "%CKGG" và "Tiền CKGG" đối với hóa đơn GTGT, HDBH cho bệnh viện. Chỉnh sửa tự động tính lại thành tiền, tổng tiền đối với hóa đươn điều chỉnh, thay thế cho bệnh viện. Chỉnh sửa cập nhật tình trạng về CSDL trung gian đối với hóa đơn chưa có mã CQT. Chỉnh sửa không cho hủy hóa đơn đối với hóa đơn điều chỉnh. Chỉnh sửa ký hóa đơn với điều kiện ngày lập hóa đơn nằm trong hiệu lực CKS.

Thông báo sai sót: Thêm tùy chọn áp dụng cho tất cả “Tính chất thông báo”.

Lập hóa đơn tự động từ Excel: Chỉnh sửa đối với hóa đơn có sử dụng ngoại tệ.

Lập hóa đươn từ XML tùy chọn: Chỉnh sửa giao diện cấu hình mẫu (Thêm tên cột, độ rộng cột). Chỉnh sửa cho phép cập nhật thêm trường dữ liệu mở rộng (Chức năng cập nhật Field).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.