Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.0.9

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 09 tháng 03 năm 2022


Tính năng mới

Bổ sung 01/GTGT (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 25.

01/GTGT (TT80/2021): Thêm mới PL 43/2022/QH15.

Bổ sung 05/KK-TNCN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 25.

Bổ sung 06/TNCN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 25.


Cải tiến

02/GTGT (TT156/2013): Chỉnh sửa lưu dữ liệu.

Bổ sung 02/GTGT (TT156/2013): Chỉnh sửa lưu dữ liệu.

03/TNDN (TT151/2014): Chỉnh sửa bắt lỗi kỳ kê khai.

05/TNDN (TT156/2013): Chỉnh sửa lưu dữ liệu.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.