Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.0.4

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 20 tháng 01 năm 2022


Tính năng mới

01/NTNN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 12.

03/NTNN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 12.


Cải tiến

Thông tin đơn vị: Cập nhật tự động đối với CQT thuộc Tp. Thủ Đức hết hiệu lực qua CQT mới và thông báo cho người sử dụng.

Cập nhật cách kiểm tra gói sản phẩm (Kiểm tra khi sử dụng các chức năng tính phí và Kết xuất BC. Trước đây là kiểm tra khi chọn công ty).

Xem XML Thuế: Cập nhật tờ khai 01/CNKD (TT40/2021), 01/TKN-CNKD (TT40/2021), 01/XSBHĐC (TT40/2021), 05/GTGT (TT80/2021).

Chỉnh sửa load thông tin Gói sản phẩm (Đồng bộ cách lấy gói sản phẩm trong bộ ứng dụng TS24pro).

01/MBAI (TT80/2021): Chỉnh sửa mở Form nhập liệu.

Kết xuất BC: Cập nhật danh sách tờ khai.

Đăng ký TVAN: Cập nhật danh sách tờ khai đăng ký TVAN. Cho phép chọn CQT quản lý trên Form nhập liệu.

(Gấp) 03/DL-HĐĐT: Cập nhật nghiệp vụ cho phép nhập âm Doanh thu và Thuế theo HTKK 4.6.6.

(Gấp) Xem XML Thuế: Cập nhật tờ khai 01/NTNN (TT80/2021), 03/NTNN (TT80/2021), 01/HT (TT80/2021).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.