Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.0.2

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 12 tháng 01 năm 2022


Tính năng mới

-/-


Cải tiến

Kết xuất BC: Chỉnh sửa xuất dữ liệu XML tờ khai 01/MBAI.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.