Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.2.4

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 15 tháng 08 năm 2022.


Tính năng mới

  1. Bổ sung 01/XSBHDC (TT40/2021):Thêm mới theo Thông tư 40/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 44.
  2. Bổ sung 04/TNDN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 44.
  3. 01/LPMB (TT80/2021): Thêm chức năng nạp dữ liệu địa điểm kinh doanh.

Cải tiến

  1. 05/KK-TNCN (TT80/2021): Tối ưuchọn thông tin Tính/TP, Quận/Huyện.
  2. 06/TNCN (TT80/2021): Tối ưu chọn thông tin Tính/TP, Quận/Huyện.
  3. 20/ĐK-TH-TCT (TT105/2020):Tối ưu chọn thông tin Tính/TP, Quận/Huyện.
  4. 03/TNCN (TT78/2021): Tối ưu chọn thông tin Quốc tịch.
  5. 01/NTNN (TT80/2021): Tối ưu tính “Tổng thuế TNDN phải nộp”.
  6. Bổ sung 02/GTGT (TT26/2015):Tối ưu lấy dữ liệu từ tờ khai chính qua tờ khai bổ sung.
  7. 01/LPMB (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 4.9.1.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.