TaxOnline - Thiết lập cơ bảnI. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn cách đăng ký hồ sơ vãng lai khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN trong phần mềm TaxOnline™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Có thể thực hiện một trong 2 cách sau:

Thực hiện trong ứng dụng TaxOnline™.

Thực hiện trong ứng dụng KySo™.

 

1. Thực hiện trong ứng dụng TaxOnline™:

Gắn thiết bị chữ ký số USB Token vào máy tính;

Vào phần mềm TaxOnline™ trong bộ sản phẩm TS24pro;

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục TT chung;

Xuất hiện thanh công cụ bên dưới nhấn chọn Đăng ký T-VAN;

Nhấn chọn ĐK HS vãng lai khai thuế nộp qua DV T-VAN.

 

 

Tạo giao diện Đăng ký hồ sơ khai vãng lai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN trong bảng Thông tin người nộp thuế;

Thực hiện chọn tờ khai cần đăng ký;

Nhấn chọn Cơ quan thuế nơi nộp;

Nhấn chọn Nộp hồ sơ.

 

 

Trở về giao diện trước đó, kiểm tra tình trạng tờ khai vừa đăng ký

Cột Tình trạng báo Chấp nhận là thông tin đăng ký hồ sơ khai vãng lai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN  đã được cập nhật thành công trên hệ thống thuế (*).

(*): sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để có thể nhận được kết quả phản hồi này từ hệ thống thuế.

 

 

2. Thực hiện trong ứng dụng KySo™:

Gắn thiết bị chữ ký số USB Token vào máy tính;

Vào phần mềm KySo™ trong bộ sản phẩm TS24pro;

Trên thanh tiêu đề chọn TaxOnline;

Xuất hiện thanh công cụ bên dưới, nhấn chọn Đăng ký T-VAN;

Tại bảng thông tin đăng ký dịch vụ, nhấn chọn Đăng ký hồ sơ khai vãng lai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN.

 

 

Tại giao diện Đăng ký hồ sơ khai vãng lai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN trong bảng Thông tin người nộp thuế;

Thực hiện chọn tờ khai cần đăng ký;

Nhấn chọn Cơ quan thuế nơi nộp;

Nhấn chọn Nộp hồ sơ.

 

 

Trở về giao diện trước đó, kiểm tra tình trạng tờ khai vừa đăng ký

Cột Tình trạng báo Chấp nhận là thông tin đăng ký hồ sơ khai vãng lai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN đã được cập nhật thành công trên hệ thống thuế (*).

(*): sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để có thể nhận được kết quả phản hồi này từ hệ thống thuế.

 

 

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved