TaxOnline - Thiết lập cơ bảnĐể thực hiện đăng ký hồ sơ vãng lai khai thuế để nộp qua dịch vụ T-VAN, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:


1. Thực hiện trong ứng dụng TaxOnline™:


Gắn thiết bị USB Token vào máy tính.


Trên thanh tiêu đề tùy chọn vào mục “TT chung”(1) > “Đăng ký T-VAN” (2) > “ĐK HS khai thuế nộp qua DV T-VAN” (3)Tạo giao diện “Đăng ký hồ sơ khai vãng lai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN”, thực hiện chọn tờ khai cần đăng ký (1) > chọn cơ quan thuế nơi nộp (2) > nhấn “Nộp hồ sơ” (3).Tại giao diện “Đăng ký T-VAN”, kiểm tra tình trạng tờ khai “Đăng ký hồ sơ khai thuế vãng lai nộp qua dịch vụ T-VAN” báo “Chấp nhận".2. Thực hiện trong ứng dụng KySo™:


Gắn thiết bị USB Token vào máy tính.


Đăng nhập vào ứng dụng KySo™ > chọn “TaxOnline” (1) > “Đăng ký T-VAN” (2) > “Đăng ký hồ sơ khai vãng lai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN” (3).Tạo giao diện “Đăng ký hồ sơ khai vãng lai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN”, thực hiện chọn tờ khai cần đăng ký (1) > chọn cơ quan thuế nơi nộp (2) > nhấn “Nộp hồ sơ” (3). Tại giao diện “Đăng ký T-VAN”, kiểm tra tình trạng tờ khai “Đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN” báo “Chấp nhận”.
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved