TaxOnline - Quyết toán Thuế - Báo cáo tài chínhĐể thực hiện lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:


Trên thanh tiêu đề nhấn chọn “Kê Khai(1) > “Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN)(2) > Chọn kỳ tính thuế cần làm (3) > Tùy chọn phụ lục cần nộp chung với tờ khai chính (4) > nhấn chọn “Đồng ý(5).Thực hiện nhập số liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trong ứng dụng.Trường hợp thực hiện nhập dữ liệu vào phụ lục thì nội dung đã nhập trong phụ lục sẽ tự động tổng hợp sang tờ khai chính.Nhấn chọn “Lưu (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.


Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.


* Mẫu tờ khai và phụ lục:


- Mẫu 03/TNDN: Tờ khai chính.


- Phụ lục 03-1A/TNDN: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. (Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mai, dịch vụ)


- Phụ lục 03-1B/TNDN: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. (Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng)


- Phụ lục 03-1C/TNDN: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. (Dành cho người nộp thuế là các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)


- Phụ lục 03-2A/TNDN: Chuyển lỗ từ hoạt động SXKD.


- Phụ lục 03-2B/TNDN: Chuyển lỗ từ chuyển quyền sử dụng đất và quyền thuê đất.


- Phụ lục 03-3A/TNDN: Thuế thụ nhập doanh nghiệp được ưu đãi. (Đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh chuyển địa điểm, dự án đầu tư mới và dự án đầu tư đặc biệt quan trọng)


- Phụ lục 03-3B/TNDN: Thuế thụ nhập doanh nghiệp được ưu đãi. (Đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất. (dự án đầu tư mở rộng))


- Phụ lục 03-3C/TNDN: Thuế thụ nhập doanh nghiệp được ưu đãi. (Đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ)


- Phụ lục 03-4/TNDN: Thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế.


- Phụ lục 03-5/TNDN: Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.


- Phụ lục 03-6/TNDN: Báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ.


- Phụ lục PL 02-1/TĐ-TNDN: Bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương.


- Phụ lục PL 02-BKHCN: Báo cáo trích lập, điều chuyển và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ.


- Phụ lục PL QH/GDLK-Mẫu 01: Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết. (Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)


- Phụ lục PL QH/GDLK-Mẫu 02: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ quốc gia. (Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)


- Phụ lục PL QH/GDLK-Mẫu 03: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ quốc gia. (Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)


- Phụ lục PL QH/GDLK-Mẫu 04: Kê khai thông tin báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. (Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)


(Hướng dẫn kê khai các mẫu phụ lục giao dịch liên kết, áp dụng đối với các DN có giao dịch liên kết, vui lòng tham khảo Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Thông tư 41/2017/TT-BTC)


Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) > “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)Sau khi hiển thị danh sách hồ sơ cần ký nộp, kiểm tra nội dung chi tiết của hồ sơ bằng cách nhấn chọn biểu tượng loại hồ sơ và đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp (A); gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính / kết nối thiết bị HSM (B); tuỳ chọn phương thức Ký trực tiếp / Ký HSM, thực hiện tiếp theo bảng hướng dẫn để hoàn thành ký nộp hồ sơ (C).Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) > “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn ngày nộp báo cáo (3) > “Hiển thị kết quả” (4)


Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột “Mô tả giao dịch” (5)


Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai (6)
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved