Open navigation

KySo cập nhật 14.0.0

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 10 tháng 01 năm 2022.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

Ký hồ sơ khác: Chỉnh sửa tùy chỉnh hình CKS.

Chỉnh sửa chức năng tự động cập nhật danh mục.

Xem XML Thuế: Đồng bộ xem tờ khai Thuế.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.