Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.1.19

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 13 tháng 06 năm 2022


Tính năng mới

02/TK-SDDPNN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 43.

03/NCCNN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 43.


Cải tiến

02/TAIN (TT80/2021): Chỉnh sửa kết xuất BC.

05/GTGT (TT80/2021): Chỉnh sửa kết xuất BC.

LSGD: Chỉnh sửa chuyển đổi LSGD.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.