Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.1.8

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 22 tháng 04 năm 2022


Tính năng mới

Bổ sung 01/GTGT (TT80/2021): Thêm mới PL 01-2/GTGT, PL 01-6/GTGT(VT cước trả sau).

Bổ sung 03/TNDN (TT80/2021): Thêm PL 03-4/TNDN, PL 03-5/TNDN.


Cải tiến

Bổ sung 05/QTT-TNCN (TT80/2021): Chỉnh sửa lấy dữ liệu tờ khai đã kê khai (Đối với trường hợp sai số thuế phải nộp so với bảng lương). Chỉnh sửa hiệu lực tờ khai bổ sung.

05/KK-TNCN (TT80/2021): Cập nhật chức năng “Tính lại” (Lấy dữ liệu từ bảng lương khai thuế). Chỉnh sửa bắt lỗi và hỗ trợ nghiệp vụ trên PL 05-1/PBT-KK-TNCN.

Bổ sung 05/QTT-TNCN (TT92/2015): Chỉnh sửa hiệu lực tờ khai bổ sung.

Bổ sung 01/LPMB (TT80/2021): Cập nhật PL 01/KHBS và PL 01-1/KHBS.

02/PH (TT80/2021): Chỉnh sửa mở Form nhập liệu.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.