Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.1.1

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 04 tháng 04 năm 2022


Tính năng mới

02/PBVMT (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 43.


Cải tiến

01/GTGT (TT80/2021): Chỉnh sửa chọn không phát sinh và lấy dữ liệu kỳ trước chuyển sang.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.