Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.1.0

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 01 tháng 04 năm 2022


Tính năng mới

03/TNDN (TT80/2021): Thêm mới PL 03-8B/TNDN.


Cải tiến

Cập nhật Sitemap.

Kết xuất BC: Chỉnh sửa mở Form mặc định sau khi đóng Form “Kết xuất BC”.

01/GTGT (TT80/2021): Cập nhật nghiệp vụ theo HTKK 4.7.7.

01/GTGT (TT26/2015): Chỉnh sửa kết xuẩt BC.

03/TNDN (TT80/2021): Chỉnh sửa bắt lỗi trên PL 03-6.

BCTC TT49/2014: Thêm đính kèm BCTC kiểm toán đối với Cục Thuế Doanh nghiệp lớn.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.