Open navigation

KySo cập nhật 15.0.4

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 14 tháng 10 năm 2022.


Tính năng mới

1. TS24 ID: Thêm chức năng Thay đổi tài khoản đăng nhập (email).


Cải tiến

1. Cập nhật liên kết đến trang hướng dẫn gia hạn.

2. Xem XML Thuế: Đồng bộ xem tờ khai Thuế.

3. Pay24: Đóng chức năng Đăng ký nộp thuế điện tử qua TVAN.

4. Thông tin đơn vị: Bỏ icon không sử dụng.

5. TS24 ID: Cập nhật “FAQ khi sử dụng dịch vụ”, “HelpDesk Ticket”.

6. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.4.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.