Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.14

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 21 tháng 02 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Bổ sung 01/LPMB (TT80/2021): Cập nhật theo chuẩn XML 2.5.1 và theo HTKK 5.0.1.

2. Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Đồng bộ chức năng với ứng dụng iBHXH.

3. Bảng lương khai thuế TNCN: Tối ưu nạp dữ liệu từ Excel mẫu.

4. Nạp dữ liệu từ tập tin XML: Cập nhật đối với các tờ khai 01/GTGT (TT80/2021), 01/NTNN (TT80/2021), 05/CNKD (TT80/2021), 01/CNKD (TT40/2021).

5. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.14.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.