iHaiQuan - Tờ khai nhập khẩu 


Để thực hiện chỉnh sửa 1 tờ khai đã được khai báo thông tin IDA, người dùng khai báo thông tin tờ khai nghiệp vụ IDB, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện như sau:


Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Tờ khai XNK” (1) > “Đăng ký tờ khai nhập khẩu” (2).Chọn vào tab “Khai lấy thông tin (IDB)” (1), gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính và nhấn chọn “Khai lấy thông tin (IDB)” (2).Xuất hiện thông tin tờ khai đã nhập liệu trước đó và bảng tuỳ chọn chữ ký số, chọn đúng tên Công ty cần ký (3), nhập Mã pin của thiết bị chữ ký số, nhấn chọn “Đăng nhập” (4), chờ phản hồi từ cơ quan Hải Quan và nhấn chọn “Đóng” (5) sau khi có phản hồi “END_OF_MESSAGE”.
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved