iHaiQuan - Tờ khai nhập khẩu 


Để thực hiện nghiệp vụ khai IDA sau khi đã nhập liệu thông tin tờ khai hoặc đã tồn tại tờ khai trong ứng dụng, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện như sau: 


Bước 1: Thực hiện nhập liệu tờ khai nhập khẩu mới hoặc mở lại tờ khai đã lưu:


Cách 1: Nhập liệu tờ khai mới, trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Tờ khai XNK” (1) > “Đăng ký tờ khai nhập khẩu” (2).Cách 2: Mở lại tờ khai đã lưu bằng cách chọn “Tờ khai XNK” (1) > “Tìm tờ khai xuất nhập khẩu” (2) > “Tờ khai nhập khẩu” (3) > “Hiển thị tất cả” (4) > “Tìm” (5) > Nhấn vào tờ khai cần thực hiện nghiệp vụ IDA ở (6).Bước 2: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin tờ khai đã nhập liệu và thực hiện gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính để thực hiện khai báo nghiệp vụ IDA.(1) : Nhấn “Khai thông tin (IDA/IDA01)”.

(2): Chọn tên công ty.

(3): Nhấn “Ký”.

(4): Nhập “Mã pin” chữ ký số.

(5): Nhấn “Đăng nhập”.

(6): Thông tin tờ khai được gởi lên hệ thống Hải Quan và trả về “Số TK”, người dùng đợi hộp thoại xuất hiện dòng chữ “END_OF_MESSAGE”. 

(7): Nhấn “Đóng”, kết thúc khai báoCopyright © TS24 Corp. All Rights Reserved