iXHD - Thiết lập cơ bản


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách phát hành hóa đơn điện tử trong phần mềm iXHD™, đáp ứng yêu cầu theo nội dung hướng dẫn từ Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC của Cơ quan Thuế.

 

II. Yêu cầu chung:

Máy tính sử dụng hệ điều hành Windows;

Cài đặt phần mềm iXHD™;

Có tài khoản TS24pro để đăng nhập vào phần mềm iXHD™.

Có thiết bị chữ ký số; máy tính đã cài đặt phần mềm quản lý thiết bị chữ ký số.

Người lập, xuất hóa đơn điện tử (kế toán viên) nên tham khảo trước nội dung văn bản hướng dẫn từ Cơ quan Thuế:

Luật số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 quản lý thuế;

Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hóa đơn, chứng từ;

Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Và một số văn bản có liên quan về hóa đơn.

 

III. Hướng dẫn thực hiện:

Thực hiện phát hành hoá đơn điện tử để sử dụng, sau khi đơn vị đã nhận được kết quả chập nhận việc đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử từ Cơ quan Thuế.

Vị trí mở chức năng: trên thanh trình đơn, tùy chọn vào mục Hệ thống > Đăng ký/ Phát hành HDDT (CQT đã chấp nhận).


Hình thức nhập liệu: nhập nội dung trực tiếp trên giao diện phần mềm.

Nút chức năng hỗ trợ thao tác:

            

Thêm mới: tạo mới mẫu hóa đơn điện tử (HĐĐT);

Đồng bộ HS Google Drive: lưu thông tin HĐĐT lên Google Drive (yêu cầu đã thực hiện cấu hình tính năng ký từ xa kết nối Google Drive);

Xóa (F3):  xóa bỏ tờ khai đăng ký sử dụng HĐĐT đã tạo;

Đóng (F12): đóng bảng nội dung đang hiển thị của chức năng này;

Xem Mẫu Hóa Đơn: xem trước bản thể hiện nội dung chi tiết của hóa đơn;  

Sửa: tùy chọn để điều chỉnh thông tin thể hiện trên mẫu hóa đơn;

Chức năng ký: tùy chọn ký mẫu hóa đơn đã khởi tạo.

 

Thêm mới (tạo) mẫu hóa đơn điện tử;

Sử dụng thiết bị chữ ký số để ký xác nhận phát hành hóa đơn sử dụng chính thức.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved