Open navigation

Giải quyết HS nhanh nghiệp vụ Thu-Sổ, Thẻ

iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ SổThực hiện lập hồ sơ Giải quyết nhanh nghiệp vụ Thu-Sổ, Thẻ cho người lao động do lỗi của cơ quan BHXH hoặc do yêu cầu của đơn vị, người tham gia hoặc một số đối tượng ưu tiên, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau:


Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1) > “Sổ” (2) > “Thủ tục khác” (3) > “[630] Giải quyết hồ sơ nhanh nghiệp vụ Thu-Sổ, Thẻ” > Chọn kỳ nhập liệu (4)
Tại phiếu giao nhận hồ sơ, tùy nghiệp vụ phát sinh người dùng chọn loại giấy tờ, biểu mẫu cần nộp. Nhấn chọn ghi để kết xuất báo cáo và thực hiện chức năng gọi bưu điện
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.