Open navigation

Điều chỉnh nhân thân NLĐ do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH

iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ SổĐể lập hồ sơ Sổ, trường hợp nghiệp vụ Hồ sơ điều chỉnh nhân thân NLĐ do mượn hồ sơ tham gia BHXH, người dùng thực hiện như sau:


Đăng nhập vào ứng dụng iBHXH™ > chọn “Hồ sơ giấy” > “Sổ” > “Cấp lại sổ BHXH” > “[628] Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH” > chọn kỳ kê khai cần lập.
Trên giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, thực hiện “Lấy số hồ sơ”


Tìm và đánh dấu vào các mục cần làm để điều chỉnh nhân thân NLĐ do mượn HS tham gia BHXH. 


Thực hiện chọn biểu mẫu tờ khai, chọn vào biểu mẫu “Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản)” để thực hiện nhập liệu. Các biểu mẫu khác in giấy và nộp kèm theo hồ sơ.Thực hiện nhập liệu vào tab “TK1-TS” bằng một trong hai cách

 

Cách 1: Trực tiếp vào ứng dụng:Nhấn Insert để thêm dòng và F11 để xóa dòng nhập liệu.


Trên tab “TK1-TS”, lưu ý một số cột thông tin sau:

(1): Cột Họ và tên: điền thông tin họ tên của NLĐ.

(2): Cột Số định danh: điền số sổ BHXH của NLĐ.

(3): Ngày tháng năm sinh: điền ngày tháng năm sinh của NLĐ.

(4): Cột Số chứng minh thư (Hộ chiếu): điền số CMND của NLĐ.

(5): Cột Nội dung thay đổi, yêu cầu: điền nội dung cần thay đổi điều chỉnh của NLĐ.


Cách 2: Sử dụng file mẫu nhập liệu: Tạo file mẫu trong ứng dụng, nhập thông tin vào file mẫu này, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng. Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể sao chép (Copy) nội dung và thực hiện sao chép chỉ lấy giá trị nguyên vào file mẫu (Paste Special > Value).Thực hiện nhập liệu vào file mẫu xong, người dùng đóng file mẫu lại và vào ứng dụng để thực hiện nạp dữ liệu.Kiểm tra lại nội dung nhập liệu, nhấn “Ghi (F5)” để lưu thông tin số liệu, thực hiện kết xuất báo cáo tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh và nộp qua điện tử cho BHXH. Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại cho đúng số liệu.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.