Open navigation

iBHXH cập nhật 14.2.1

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 25 tháng 07 năm 2022.


Tính năng mới

-/-


Cải tiến

Ký và nộp hồ sơ BHXH: Chỉnh sửa không cho nộp hồ sơ iBCLD.

Chỉnh sửa hiển thị gói sản phẩm.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.