Open navigation

iBHXH cập nhật 14.1.0

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 01 tháng 04 năm 2022.


Tính năng mới

Thêm mới

Hồ sơ 605: Thêm mới theo QĐ 896/QĐ-BHXH.

Hồ sơ 602: Thêm mới theo QĐ 896/QĐ-BHXH.

Hồ sơ 602a: Thêm mới theo QĐ 896/QĐ-BHXH.


Cải tiến

Hồ sơ 630: Chỉnh sửa kê khai phương án D101.

Hồ sơ 613: Chỉnh sửa không bắt buộc kê khai D01-TS.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.