Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.1.21


Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 24 tháng 06 năm 2022


Tính năng mới

Bổ sung 01/TBH (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 43.

Bổ sung 02/NTNN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 43.

Kết xuất BC: Thêm chức năng nạp dữ liệu từ HTKK (Tập tin XML).


Cải tiến

01/HT (TT80/2021): Chỉnh sửa độ dài maGiaoDich hơn 50 ký tự.

03/DL-HDDT (TT78/2021): Chỉnh sửa theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 4.8.6 (Bổ sung 2 loại hóa đơn là “Hóa đơn GTGT (Đặc thù theo quy định của BTC)”, “Hóa đơn bán hàng (Đặc thù theo quy định của BTC)”).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.