Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.1.11

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 09 tháng 05 năm 2022


Tính năng mới

Bổ sung 01/NTNN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 43.


Cải tiến

NTĐT: Chỉnh sửa lập thư Tra soát GNT (Thêm tích chọn Tiền mặt và Chuyển khoản).

04/TNDN (TT80/2021): Chỉnh sửa theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 4.8.0.

Cập nhật phần mềm: Thêm viền cho Form thông báo.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.