Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.1.6

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 15 tháng 04 năm 2022


Tính năng mới

01/TMĐN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 43.

01/HKNN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 43.

01/TBH (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 43.

03/TNDN (TT80/2021): Thêm mới PL 03-3D/TNDN.

Bổ sung 03/TNDN (TT80/2021): Thêm PL 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN.

Bổ sung 01/GTGT (TT80/2021): Thêm PL 01-6/GTGT(CSSX), PL 43/2022/QH15.


Cải tiến

05/KK-TNCN (TT80/2021): Chỉnh sửa xuất file XML báo cáo (Đối với loại hình kinh doanh là Ngân hàng).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.