Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.0.19

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 30 tháng 03 năm 2022


Tính năng mới

03/TNDN (TT80/2021): Thêm mới PL 03-4/TNDN. (lần 1)

03/TNDN (TT80/2021): Thêm mới PL 03-3C/TNDN. (lần 2)

03/TNDN (TT80/2021): Thêm mới PL 03-8A/TNDN, PL 03-6/TNDN. (lần 3)


Cải tiến

-/-

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.