Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.0.6

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 15 tháng 02 năm 2022


Tính năng mới

04/GTGT (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 12.

01/PBVMT (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 12.


Cải tiến

Xem XML Thuế: Cập nhật tờ khai 04/GTGT (TT80/2021), 01/PBVMT (TT80/2021).

01/MBAI (TT80/2021): Chỉnh sửa mở Form nhập liệu.

Đăng ký TVAN: Cập nhật danh sách tờ khai đăng ký TVAN.

01/HT (TT80/2021): Chỉnh sửa giá trị chỉ tiêu “ct2_ma” từ 01 thành 03 đối với hoàn thuế GTGT theo yêu cầu từ Email TCT ngày 14/02/2022 (Khác với giá trị trên HTKK 4.6.7).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.