Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.0.0

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 05 tháng 01 năm 2022


Tính năng mới

20/ĐK-TH-TCT(TT105/2020): Thêm mới theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.

05/ĐK-TH-TCT(TT105/2020): Thêm mới theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.


Cải tiến

Cập nhật thông báo hết hiệu lực đối với CQT thuộc Tp. Thủ Đức cũ và chọn CQT mới.

BC26/AC quý (TT39/2014): Cập nhật mẫu 3.12 (Kỳ báo cáo cuối cùng) thêm Cơ quan thuế chuyển đến.

BC26/AC theo số lượng (TT39/2014): Cập nhật mẫu 3.12 (Kỳ báo cáo cuối cùng) thêm Cơ quan thuế chuyển đến (Bỏ bắt buộc nhập).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.