iXHD - Quản lý tổng hợp báo cáo


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết này hướng dẫn chức năng báo cáo, tổng hợp thông tin dữ liệu hoá đơn đã xuất trong phần mềm iXHD™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

1. Báo cáo tổng hợp:

Mục đích sử dụng: hỗ trợ xuất bảng tổng hợp thông tin hoá đơn đã sử dụng để báo cáo nội bộ hoặc làm bản sao lưu tại đơn vị.

Vị trí tính năng: Báo cáo > Báo cáo tổng hợp.

 

 

(1), (2): Vị trí mở tính năng trong phần mềm.

(3): Bảng chức năng hỗ trợ tuỳ chọn thời gian, loại hoá đơn, tình trạng sử dụng … để tổng hợp ra bảng thông tin hoá đơn.

(4): Danh sách hiển thị thông tin hoá đơn sau khi đã được tổng hợp.

(5): Nút chức năng hỗ trợ in bảng tổng hợp ra giấy hoặc xuất file Excel lưu về máy tính.
 

2. THSDHD (Tình hình sử dụng hoá đơn):

Mục đích sử dụng: hỗ trợ xuất ra mẫu tờ khai thuế báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý (BC26/AC) của doanh nghiệp, có thể xuất file lưu về máy tính hoặc in nội dung tờ khai ra giấy để lưu trữ.

Vị trí tính năng: Báo cáo > THSDHD.


 

(1), (2): Vị trí mở tính năng trong phần mềm.

(3): Chọn kỳ kê khai cần xuất báo cáo.

(4): Nội dung hiển thị báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn đã được tổng hợp.

(5): Thanh công cụ mở rộng, hỗ trợ người dùng trong quá trình xem file (hiển thị phóng to, thu nhỏ …), lưu nội dung thành file lưu trên máy tính hoặc in ra giấy.

 

3. Bảng kê chi tiết hoá đơn của tổ chức, cá nhân đến thời điểm quyết toán hoá đơn:

Mục đích sử dụng: hỗ trợ người dùng xuất bảng kê thông tin hoá đơn tiếp tục sử dụng và đã hết hạn sử dụng đến thời điểm quyết toán năm từ dữ liệ hoá đơn đã xuất trong phần mềm.

Vị trí tính năng: Báo cáo > Bảng kê chi tiết HĐ của TCCN tại thời điểm quyết toán HĐ.

 

 

(1), (2): Vị trí mở tính năng trong phần mềm.

(3): Thanh công cụ hỗ trợ tổng hợp dữ liệu hoá đơn đã xuất để tổng hợp lên bảng kê.

(4): Nội dung hiển thị thông tin hoá đơn tiếp tục sử dụng và hết giá trị sử dụng.

 

4. Xuất dữ liệu vào TaxOnline/HTKK:

Mục đích sử dụng: hỗ trợ xuất tập tin (Excel hoặc XML) bảng kê hoá đơn mua vào, bán ra và báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, để nạp vào phần mềm kê khai thuế, giao dịch điện tử với cơ quan thuế.

 

 

(1), (2): Vị trí mở tính năng trong phần mềm.

(3): Tuỳ chọn kỳ kê khai cần xuất báo cáo và vị trí lưu file trên máy tính.

(4): Thông báo phần mềm xuất file thành công lưu về máy tính.

(5): Danh sách tờ khai và bảng kê đã xuất theo kỳ kê khai đã lựa chọn.

(6): File báo cáo đã được lưu trên máy tính theo vị trí lưu file đã lựa chọn ban đầu.Copyright © TS24 Corp. All ghts Reserved