iXHD - Xuất hóa đơn điện tử


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách xuất hóa đơn điện tử trong phần mềm iXHD™, đáp ứng yêu cầu theo nội dung hướng dẫn từ Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC của Cơ quan Thuế.

 

II. Yêu cầu chung:

Máy tính sử dụng hệ điều hành Windows;

Cài đặt phần mềm iXHD™;

Có tài khoản TS24pro để đăng nhập vào phần mềm iXHD™.

Có thiết bị chữ ký số để thực hiện ký hóa đơn điện tử; máy tính đã cài đặt phần mềm quản lý, kết nối thông tin thiết bị chữ ký số.

Người lập, xuất hóa đơn điện tử (kế toán viên) nên tham khảo trước nội dung văn bản hướng dẫn từ Cơ quan Thuế, cụ thể:

Luật số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 quản lý thuế;

Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hóa đơn, chứng từ;

Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Và một số văn bản có liên quan về hóa đơn.

 

III. Hướng dẫn thực hiện:

1. Xuất hóa đơn điện tử:

Vị trí tính năng: Hóa đơn điện tử > nhóm Thông tin xuất hóa đơn điện tử kết nối CQT(*).

(*) Tùy theo mẫu hóa đơn đã đăng ký phát hành, người dùng tùy chọn đúng bảng chức năng tương ứng để lập hóa đơn.

 


Hình thức nhập liệu: nhập nội dung trực tiếp trên giao diện phần mềm.(1): tùy chọn và nhập thông tin người mua hàng. Thông tin này lấy theo danh mục khách hàng mà người dùng đã thiết lập ban đầu trong phần mềm.

(2): tùy chọn mẫu hóa đơn, ngày lập hóa đơn và thuế suất áp dụng cho hóa đơn này.

(3): tùy chọn thông tin hàng hóa xuất bán. Thông tin này lấy theo danh mục hàng hóa mà người dùng đã thiết lập ban đầu trong phần mềm.

(4): thanh nút chức năng hỗ trợ lưu thông tin chi tiết, ký số & gửi hóa đơn cần lập cho Cơ quan Thuế (để được cấp mã).

Lưu ý: Người dùng cần kiểm tra kĩ thông tin trước khi thực hiện xác nhận vì sau khi xác nhận thì thông tin trên hóa đơn sẽ không thể chỉnh sửa được nữa.

 

2. Kiểm tra hóa đơn điện tử đã khởi tạo:

Vị trí tính năng: Hóa đơn điện tử > Danh sách hóa đơn CQT.


 

Hình thức nhập liệu: thao tác trực tiếp trên giao diện phần mềm.(1): tùy chọn hỗ trợ kiểm tra đồng bộ kết quả phản hồi từ Cơ quan Thuế

(2): tùy chọn mẫu hóa đơn cần tra cứu

(3): nhập thông tin tìm kiếm hóa đơn

(4): danh sách hóa đơn đã khởi tạo, nhập thông tin chi tiết

(5): thanh nút chức năng hỗ trợ ký số hóa đơn, gửi Cơ quan Thuế (để cấp mã)

(6): gửi email thông tin xuất hóa đơn cho người mua hàng

 Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved