Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.1.12

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 11 tháng 05 năm 2022


Tính năng mới

01/TTS (TT40/2021): Thêm mới theo Thông tư 40/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.3 lần 2.


Cải tiến

01/CNKD (TT40/2021): Chỉnh sửa chọn danh mục ngành nghề.

Kết xuất BC: Chỉnh sửa kết xuất 01/NTNN (TT80/2021).

Cập nhật danh mục Thuế TTĐB theo HTKK 4.8.2.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.