Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.0.1

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 10 tháng 01 năm 2022


Tính năng mới

01/MBAI (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 11.


Cải tiến

Xem XML Thuế: Chỉnh sửa xem tờ khai 05-ĐK-TH-TCT (TT105/2020).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.