Open navigation

RemoteSigner cập nhật 15.0.18

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 21 tháng 04 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Cấu hình ký số: Thêm CKS Fast-CA.

2. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.18. Thêm kiểm tra cài đặt “Visual Studio 2013 (VC++ 12.0)”.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.