iKeToan - Hướng dẫn nghiệp vụ


I. Giới thiệu:


    Nội dung tài liệu hỗ trợ hướng dẫn người dùng cách khai báo số dư đầu kỳ trên phần mềm iKeToan™, theo những nội dung như sau:


1. Công nợ phải thu


2. Công nợ phải trả


3. Tài sản


4. Tài khoản ngân hàng


5. Ngoại tệ


6. Hàng hóa

 

II. Hướng dẫn:


1. Công nợ phải thu:


1.1 Nội dung:


Cho phép khai báo chi tiết và tổng hợp số dư ban đầu công nợ phải thu của khách hàng. 


1.2 Các bước thực hiện:


Khai báo chi tiết công nợ phải thu của khách hàng theo từng chứng từ. 


Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Kế toán tổng hợp” > “Công nợ phải thu”.


 

Bảng Công nợ phải thu theo chứng từ: chọn “Thêm (F4)” > nhập mã tài khoản, mã khách hàng, ký hiệu chứng từ, số chứng từ, số tiền,... > chọn “Ghi (F5)”.


 

Khai báo tổng hợp số dư ban đầu công nợ phải thu


Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Kế toán tổng hợp” > “Tài khoản có đối tượng”.


 

Bảng Tài khoản có đối tượng: chọn “Thêm (F4)” > nhập mã tài khoản, mã đối tượng và đối tượng (nếu có), số dư Nợ/Có,... > chọn “Ghi (F5)”.


 

2. Công nợ phải trả:


2.1 Nội dung:


Cho phép khai báo chi tiết và tổng hợp số dư ban đầu công nợ phải trả cho nhà cung cấp. 


2.2 Các bước thực hiện:


Khai báo chi tiết công nợ phải trả cho nhà cung cấp theo từng chứng từ. 


Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Kế toán tổng hợp” > “Công nợ phải trả”.


 

Bảng Công nợ phải trả theo chứng từ: chọn “Thêm (F4)” > nhập mã tài khoản, mã nhà cung cấp, ký hiệu chứng từ, số chứng từ, số tiền,... > chọn “Ghi (F5)”.

 

Khai báo tổng hợp số dư ban đầu công nợ phải trả.


Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Kế toán tổng hợp” > “Tài khoản có đối tượng”.


 

Bảng Tài khoản có đối tượng: chọn “Thêm (F4)” > nhập mã tài khoản, mã đối tượng và đối tượng (nếu có), số dư Nợ/Có,... > chọn “Ghi (F5)”.


 

3. Tài sản: 


3.1 Nội dung:


Cho phép khai báo các Tài sản cố định đã được ghi tăng từ trước khi sử dụng phần mềm để tiếp tục theo dõi và tính khấu hao trên phần mềm.


3.2 Các bước thực hiện:


Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Kế toán tổng hợp” > “Tài sản”.


 

Bảng Tài sản: chọn “Thêm (F4)” > nhập mã tài khoản, mã tài sản, ngày sử dụng, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại, thời hạn sử dụng,... > chọn “Ghi (F5)”.


 

4. Tài khoản ngân hàng:


4.1 Nội dung:


Cho phép nhập số dư ban đầu các tài khoản theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng.


4.2 Các bước thực hiện:


Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Kế toán tổng hợp” > “Tài khoản có đối tượng”.


 

Bảng Tài khoản có đối tượng: chọn “Thêm (F4)” > nhập mã tài khoản, mã đối tượng và đối tượng (nếu có), số dư Nợ/Có,... > chọn “Ghi (F5)”.


 

5. Ngoại tệ:


5.1 Nội dung:


Cho phép nhập số dư ban đầu các tài khoản theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng với loại tiền là ngoại tệ (áp dụng đối với dữ liệu có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ).


5.2 Các bước thực hiện:


Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Kế toán tổng hợp” > “Ngoại tệ”.


 

Bảng Ngoại tệ: chọn “Thêm (F4)” > nhập mã tài khoản, tài khoản ngân hàng, nguyên tệ, tỷ giá, thành tiền,... > chọn “Ghi (F5)”.

 

 

6. Hàng hóa:


6.1 Nội dung:


Cho phép khai báo và quản lý tồn kho đầu kỳ của vật tư, hàng hoá trong doanh nghiệp theo từng kho hàng..


6.2 Các bước thực hiện:


Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Danh mục” > “Chi tiết hàng hóa”.


 

Bảng Danh mục hàng hóa theo kho: chọn “Kho hàng” (nếu quản lý hàng hóa theo từng kho) > chọn “Danh mục hàng hóa”, hệ thống sẽ lấy tự động danh sách hàng hóa đã tạo từ Danh mục hàng hóa > nhấn “Thêm (F4)” > nhập số liệu tồn kho đầu kỳ từng mã hàng hóa: số lượng, thành tiền, tài khoản kho, tài khoản chi phí, tài khoản doanh thu,... > nhấn “Ghi (F5)”.
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved